Regulamin Sklepu Internetowego (zwany dalej "Regulaminem") 

I. Informacje o Sklepie Internetowym

Sklep internetowy Mydlarnia Mikulscy, działa pod adresem www.mikulscy.pl i prowadzony jest przez firmę Agnieszka Mikulska przu ulicy Kazimierza Promyka 1/49, 01-604 Warszawa o numerze NIP 952-213-37-62. 

Na potrzeby niniejszego Regulaminu Sklep Internetowy cleanshot.pl zwany jest dalej Sklepem.


II. Strony transakcji

 1. Stroną dokonującą zakupów w Sklepie Internetowym jest osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub przedsiębiorca (zwaną dalej "Klientem").
 2. Stroną dokonującą sprzedaży poprzez Sklep Internetowy jest Mydlarnia Mikulscy.

III. Ochrona danych i polityka prywatności

 1. Mydlarnia Mikulscy jest Administratorem Danych Osobowych Klientów Sklepu Internetowego zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zmianami).
 2. Klient rejestrując się w Sklepie Internetowym podaje swoje dane osobowe dobrowolnie.
 3. Mydlarnia Mikulscy przetwarza dane osobowe Klienta w celu realizacji zamówienia. Podanie przez Klienta danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji zamówienia. Mydlarnia Mikulscy w celu realizacji zamówienia udostępnia dane osobowe Klienta innym podmiotom, takim jak firmy kurierskie, operatorzy płatności, ubezpieczyciele, serwisy aukcyjne.
 4. Mydlarnia Mikulscy za zgodą Klienta przetwarza dane osobowe Klienta w celach marketingowych.
 5. Mydlarnia Mikulscy za zgodą Klienta udostępnia dane osobowe Klienta osobom trzecim.
 6. Klientowi przysługuje prawo uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, zaniechania przetwarzania, usunięcia danych osobowych, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. Pozostałe prawa i obowiązki Klienta w zakresie danych osobowych określa ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zmianami).
 7. Klient zapisując się na newsletter Mydlarnia Mikulscy wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204, ze zmianami).
 8. Klient może w dowolnym terminie zrezygnować z otrzymywania newslettera Mydlarnia Mikulscy.
 9. Szczegółowa treść Polityki Prywatności znajduje się na stronie.

IV. Produkty

 1. Sklep Internetowy oferuje towary i usługi (zwane dalej „Produktami”).
 2. Zdjęcia Produktów to ilustracje poglądowe, które w niektórych przypadkach mogą różnić się od rzeczywistego wyglądu Produktu. Nie wpływa to jednak na właściwość Produktu.
 3. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje, zamieszczone na stronie Sklepu Internetowego, poczytuje się w razie wątpliwości nie za ofertę, lecz za zaproszenie do zawarcia umowy (art. 71 Kodeksu cywilnego). Nie stanowią one również zapewnienia sprzedawcy w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2002 r., Nr 141, poz. 1176 ze zmianami).
 4. Produkty promocyjne, wyprzedażowe bądź Produkty nie należące do stałej oferty Sklepu Internetowego są dostępne w ilości ograniczonej. Realizacja zamówienia na te Produkty uzależniona jest od kolejności wpłynięcia zamówienia.
 5. Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo do wycofania z oferty niektórych Produktów, w szczególności tych które nie są dostępne u producentów bądź dystrybutorów Mydlarni Mikulscy.

V. Ceny

 1. Wszystkie ceny prezentowane przez Sklep Internetowy podawane są w polskich złotych (PLN).
 2. Ceny podawane przez Sklep Internetowy zawierają wszelkie podatki oraz cła i są wyrażone w kwocie brutto. Cena Produktu nie zawiera opłat za dostarczenie Produktu do Klienta.
 3. Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo do zmiany ceny Produktów znajdujących się w ofercie.

VI. Zamówienie

 1. Warunkiem złożenia zamówienia na Produkty oferowane przez Sklep Internetowy jest rejestracja (w przypadku Klienta, który nigdy wcześniej nie dokonał zakupu bądź nie założył konta w Sklepie Internetowym) oraz akceptacja Regulaminu wraz z pozostałymi warunkami sprzedaży oraz Polityka prywatności i klauzul dotyczących przetwarzania danych osobowych.
 2. Zamówienia w Sklepie Internetowym można składać dwadzieścia cztery (24) godziny na dobę przez cały rok kalendarzowy. W sytuacjach wyjątkowych możliwe jest złożenie zamówienia telefonicznie pod numerem telefonu 514 79 75 79. Zamówienia złożone w dni powszednie po godzinie 17.00, w soboty, w niedziele oraz w święta będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.
 3. Doręczenie zamówienia złożonego przez Klienta potwierdza wiadomość elektroniczna (e-mail) wysłana przez Sklep Internetowym. Wiadomość ta stanowi jedynie informację o dostarczeniu wiadomości elektronicznej na serwer Sklepu Internetowego.
 4. Sklep Internetowy rozpatruje złożone zamówienie pod kątem poprawności oraz możliwości jego realizacji. Warunkiem realizacji zamówienia jest dostępność Produktu w magazynie Sklepu Internetowego bądź u producentów lub dystrybutorów Mydlarni Mikulscy. W przypadku niedostępności Produktów objętych zamówieniem Klient zostanie poinformowany o statusie zamówienia i możliwości jego realizacji. Klient w terminie dwóch (2) dni powinien ustosunkować się do informacji Sklepu Internetowego na temat przeszkód w realizacji jego zamówienia. Brak decyzji Klienta co do sposobu realizacji jego zamówienia, po upływie tego terminu, jest równoznaczny z odstąpieniem od realizacji zamówienia.
 5. Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo do weryfikacji zamówienia w przypadkach budzących uzasadnione obawy oraz gdy nie jest przestrzegany niniejszy Regulamin. W takiej sytuacji Sklep Internetowy może odstąpić od realizacji zamówienia.
 6. Klient ma prawo do modyfikacji zamówienia dopóki Sklep Internetowy nie potwierdził możliwości, gotowości i przystąpienia do realizacji zamówienia.
 7. Sklep Internetowy potwierdza możliwość, gotowość i przystąpienie do realizacji zamówienia wysyłając do Klienta wiadomość elektroniczną (e-mail). Treść złożonego zamówienia oraz treść zaakceptowanego przez Klienta Regulaminu stanowią istotne warunki umowy sprzedaży i są dostępne na koncie Klienta.
 8. Sklep Internetowy dołoży wszelkich starań, aby czas realizacji zamówienia był dogodny dla Klienta. Okres realizacji zamówienia uzależniony jest od dostępności Produktu oraz terminów dostaw.

VII. Płatność

 1. Sklep Internetowy oferuje następujące sposoby płatności za zamówienie:
  1. GOTÓWKĄ przy odbiorze produktu w placówce handlowej Mydlarnia Mikulscy,
  2. GOTÓWKĄ, przy odbiorze produktu u kuriera (tylko do 1000 zł brutto).
  3. PRZELEWEM internetowym.

VIII. Dostawa i odbiór

 1. Informacje o kosztach związane z wysłaniem przesyłki z Produktami znajdują się w oddzielnej zakładce.
 2. Każdorazowa zmiana adresu odbiorcy jest odpłatna.
 3. Dostawa Produktów odbywa się za pośrednictwem firmy kurierskiej. Szczegółowe informacje na temat firm kurierskich współpracujących ze Sklepem Internetowym znajdują się w odrębnej zakładce.
 4. Odbiór przesyłki z Produktami może być dokonany:
  1. W miejscu wskazanym przez Klienta w zamówieniu.
  2. W punkcie odbioru Mydlarnia Mikulscy.
 5. Termin dostawy określa firma kurierska, lecz nie powinien on być dłuższy niż 24 godziny.
 6. W przypadku odbioru przesyłki zawierającej Produkty w miejscu wskazanym przez Klienta, Klient w obecności osoby dostarczającej przesyłkę zobowiązany jest do sprawdzenia przesyłki pod kątem ewentualnych uszkodzeń powstałych podczas transportu oraz jej kompletności. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń, Klient zobowiązany jest poinformować o tym osobę dostarczającą przesyłkę i w obecności tej osoby spisać stosowny protokół reklamacji. Protokół reklamacji jest warunkiem niezbędnym do rozpatrzenia reklamacji ilościowej bądź jakościowej przez firmę kurierską.
 7. W przypadku odbioru Produktów w punkcie odbioru Mydlarnia Mikulscy, Klient jest tak samo zobowiązany do sprawdzenia przesyłki pod kątem ewentualnych uszkodzeń powstałych podczas transportu oraz jej kompletności.
 8. Bez względu na miejsce odbioru Produktów, odbiór musi być potwierdzony pisemnym pokwitowaniem. Złożony podpis będzie traktowany jako potwierdzenie zgodności zamówienia z zawartością przesyłki.
 9. Z chwilą odbioru przez Klienta przesyłki, na Klienta przechodzą korzyści i ciężary związane z Produktami oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty i uszkodzenia Produktów.
 10. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy popełnione przez Klienta w zamówieniu, w wyniku których przesyłka nie dotarła do adresata, a także za nieuzasadnioną odmowę odbioru przesyłki. Koszty związane z ponowną wysyłką oraz obsługą takiego zamówienia ponosi Klient.

IX. Odstąpienie od umowy

 1. Zgodnie z Ustawą o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z 2 marca 2000 (Dz. U. z 2000 r., Nr 22, poz. 271 ze zmianami), Klient ma prawo do odstąpienia od umowy, bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni kalendarzowych począwszy od dnia odbioru Produktów. Szczegółowe informacje dotyczące zwrotu produktu znajdują się w rozdziale zwroty.
 2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej za pośrednictwem Sklepu Internetowego nie przysługuje Klientowi w wypadkach:
  1. świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem 14-dniowego terminu,
  2. świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,
  3. świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu,
 3. W celu usprawnienia procesu odstąpienia od umowy, Klient proszony jest o wysłanie stosownej informacji zawierającej nazwy i ilość produktów i przesłanie jej na adres e-mail sklepu. W odpowiedzi Klient otrzyma od Sklepu Internetowego numer zwrotu, którym należy oznaczyć przesyłkę ze zwracanymi Produktami.
 4. Klient w związku z odstąpieniem od umowy zobowiązany jest do zwrócenia Sklepowi Internetowemu Produkty w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.
 5. Zwrot Produktów powinien nastąpić niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 (czternaście) dni.
 6. Koszt przesyłki ze zwracanymi Produktami ponosi Klient.
 7. Sklep Internetowy dokonana zwrotu płatności na wskazany przez Klienta rachunek bankowy, po otrzymaniu od Klienta podpisanej kopii faktury korygującej. Kopia faktury korygującej powinna zostać odesłana na adres korespondencyjny Sklepu Internetowego, wskazany w pkt I niniejszego Regulaminu.

X. Procedury reklamacyjne

 1. Sklep Internetowy dokłada wszelkich starań, aby oferowane Produkty były jak najwyższej jakości. Sklep Internetowy wyraża nadzieję, że zakupiony produkt będzie działał bezawaryjnie przez cały okres eksploatacji.
 2. W przypadku wystąpienia usterek Sklep Internetowy wszczyna na żądanie klienta procedury reklamacyjne, o których mowa w poniższych punktach niniejszego Regulaminu.
 3. Sklep Internetowy prowadzi wsparcie techniczne za pośrednictwem drogi elektronicznej. Wszelkie zapytania dotyczące nieprawidłowości w funkcjonowaniu nabytych Produktów powinny być zgłoszone pracownikom działu wsparcia technicznego, który wstępnie zdiagnozuje usterkę. Jeżeli ustalenie przyczyn wadliwego działania Produktu nie będzie możliwe, pracownicy działu wsparcia technicznego poinformują Klienta o dalszym postępowaniu.

XI. Rękojmia i niezgodność Produktu z umową

 1. Clean Shot rozpoznaje reklamacje Klientów Sklepu Internetowego złożone na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego oraz z treści ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002r. (Dz. U. z 2002 r., 141, poz. 1176 ze zmianami) w zakresie niezgodności Produktu z umową oraz Kodeksu cywilnego w zakresie rękojmi.
 2. Informacje na temat zgłaszania reklamacje w trybie określonym w niniejszym punkcie Klient może uzyskać dzwoniąc na numer telefonu 91 44 40 827.
 3. Wadliwy Produkt można dostarczyć bezpośrednio do placówki handlowej Mydlarnia Mikulscy lub wysłać do serwisu centralnego po wcześniejszym skontaktowaniu się z działem wsparcia technicznego.

Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz przepisy ustaw szczegółowych, w tym ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 ze zmianami), ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 r., Nr 22, poz. 271 ze zmianami), ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2002 r., Nr 141, poz. 1176 ze zmianami), ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 133, poz. 926 ze zmianami).
 2. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów powstałych na tle zawartej umowy jest sąd właściwy dla miejsca jej wykonania.
 3. Sklep Internetowy uprawniony jest do zmiany niniejszego Regulaminu, w szczególności w przypadku zaistnienia: siły wyższej, innych okoliczności niemożliwych do przewidzenia bądź zapobieżenia, zmiany obowiązujących przepisów prawa, złożenia wniosku o upadłość Mydlarnia Mikulscy, zmiany cen, zmian zachodzących u kontrahentów i partnerów biznesowych Mydlarnia Mikulscy lub znaczącej zmiany w strukturze przedsiębiorstwa Mydlarnia Mikulscy. Klient będzie informowany o każdorazowej zmianie Regulaminu przez Sklep Internetowy.